Bella 16

17 tekstów – auto­rem jest Bel­la 16.

Faza REM

Tą chwilę chcę zam­knąć w klatce,
Żeby nie od­le­ciała za­nim się na prawdę dla mnie zacznie.
By nie poszła na ko­niec świata,
I nie ziściła się na­wet za 2 lata.

Wszys­tkie sen­ne marzenia,
Które dop­ro­wadzają mnie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 października 2013, 18:39

nadzieja

Po­dob­no po deszczu,
po­jawia się tęcza,
Która będzie nag­rodą po­cie­sze­nia,
za nasze potknięcia.

Za wszys­tkie krzyw­dy nam wyrządzone,
Za te kłam­stwa nam wpojone,
Za każdą wy­laną przez nas łzę,
Za to chy­ba chwi­la szczęścia na­leży się.

Za każdą przykrość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2013, 17:44

Gra

Nie chciałam się dopasować,
Chciałam być wyjątkowa.
Nie chciałam nicze­go udawać,
Zys­ki­wać fałszywą sympatię.

Pat­rzę te­raz kla­row­nie na ten obraz,
W którym niedaw­no i długo sa­ma byłam uwięziona.
Każdy uda­je coś innego,
Aby osiągnąć coś kolosalnego.

Zaczy­na lu­bić, coś czego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2013, 21:38

ludzki świat

Wszys­tko się kończy,
W końcu spa­da kurtyna,
Te­raz ma­my antrakt.

Później znów będziemy na scenie,
Tej sa­mej, ale in­nej jednocześnie.
No­we twarze, no­wy świat,
Pa­miętaj, mu­sisz się wczuć w ten klimat.

Wszys­tko czym te­raz żyjemy,
Wszys­tko czym się przejmujemy,
Nag­le gdzieś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 maja 2013, 13:04

Pamiętajmy

Wiele Pol­ska bi­tew przeszła,
Człowiek za nią dużo wycierpiał.
Ciągle krew się lała tęga,
By swo­je ujście zna­leźć we wnękach.
Zbom­bardo­wanych miast,
Nie wyliczysz.
Strat po­nieśliśmy co nie miara,
Ale ut­rzy­mywała się pat­riotyczna wiara.

Nie pod­da­waliśmy się,
Na­wet, gdy głód i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2013, 15:07

Dwie strony człowieka

Cza­sem człowiek mu­si się powstrzymać,
Od brzyd­kich słów, ka­rygod­nych czynów.
Choć w środ­ku diabeł już swo­je og­nisko rozpala,
Ty maskę po­kerzys­ty zakładasz.

Stra­cisz god­ność, stra­cisz twarz,
Ko­lej­ny cios, ko­lej­ny atak.

Sta­jesz się ma­rionetką,
Za­bawką ludzi,
Którzy ra­nią roz­bi­te ka­wałki Two­jej duszy... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 lutego 2013, 17:43

* * *

Sa­mot­ne drze­wo, sa­mot­ny cień,
Skry­ta oso­bowość i żałos­ny dzień.
Każdy uśmiech, każdy śmiech,
Jak igła kują mnie.
Sa­mot­na podróż, sa­mot­ny los,
Pus­ty pokój, ciem­ny kąt.
Piękna po­goda, śnieg lub deszcz,
Nie in­te­resują mnie.
Sa­mot­ny wieczór, wol­ny dzień,
Czas nieus­tannie wlecze się.
Skry­te prag­nienia, zbędne marzenia,
Do up­ragnione­go skierują mnie dnia.
Czy to pułap­ka, straszny sen?
Czy kiedyś obudzę się?
Czy skończy się dro­ga i zos­ta­nie tyl­ko je­den cień … 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2013, 17:31

* * *

Ciągła wal­ka, ciągły strach,
Prze­rażająca pos­tać stoi w drzwiach.
Jed­no spoj­rze­nie, je­den krok,
A wszys­tko odej­dzie w mrok.

Czas po­mału kończy się,
A ja nie pot­ra­fię po­konać łez.
Czy to wyob­raźnia kreuję Cię,
Czy po­ważnie przyglądasz mi się. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 stycznia 2013, 01:54

opóźniona ewolucja

To niesa­mowi­te jak szyb­ko człowiek się zmienia,
Z dnia na dzień powłokę swą zrzuca
By osiągnąć niesa­mowi­te efekty
A na ko­niec i tak po­jawiła się ropucha 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2012, 23:20

pozory

Tak wiele chciałabym zmienić,
W życiu niektóre chwi­le podmienić
By los na to spoj­rzał przez palce,
I od początku na­pisał moją bajkę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 grudnia 2012, 23:03

Bella 16

Zeszyty
  • przemyślenia- trauma  – Wszys­tko co do mnie prze­mawia i wszys­tko co, według mnie, war­to za­pamiętać.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bella 16

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność